Search

Medezeggenschapsraad (MR)

De Borgh heeft, zoals de wet voorschrijft, een Medezeggenschapsraad, beter bekend als MR. De MR overlegt met het schoolbestuur en directie over belangrijke schoolzaken, zoals:

 • de organisatie van de school;
 • het schoolwerkplan;
 • het schoolreglement;
 • de veiligheid rond de school;
 • de keuze van leermiddelen;
 • de groepenverdeling;
 • de vervulling van vacatures in het team.

De MR is een belangrijk orgaan in de belangenbehartiging van u, als ouders, maar ook voor de personeelsleden. De MR denkt en beslist mee in het kader van een steeds verbeterende schoolorganisatie.

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. Bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. De taken en bevoegdheden van de MR staan nader uitgewerkt in het Medezeggenschapsreglement van de gemeente Zuidhorn.

In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en teamleden. Momenteel bestaat de MR uit 10 personen, 5 ouders en 5 teamleden.

Dit zijn:

De voorzitter: Erwin van Kemenade

Oudergeleding: Marjolein Eerden, Mirjam ter Maat, Ghita Timmer, Hanneke Middel

Personeelsgeleding: Tine Klijnstra, Trienke Alberts, Kirsten Scheerhoorn, Jeanette Rozema, Gea Elling, secretaris.

 

Eens per jaar vinden verkiezingen plaats. Alle ouders/verzorgers kunnen zich hiervoor verkiesbaar stellen.

De MR vergadert gemiddeld eens in de 6 weken. Vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Belangstellende ouders /verzorgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. De notulen en agenda hangen ter inzage op de drie prikborden bij de ingangen van de onderbouw en de bovenbouw in de school. Tevens zijn de notulen op de website van de Borgh te vinden.

Maandelijks vindt er een overleg plaats tussen Directie, Ouderraad en de MR, het zogenaamde DOM overleg.

Jaarlijks maakt de MR een jaarverslag van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Het jaarverslag wordt vastgesteld door de medezeggenschapsraad en ter kennisneming verzonden naar burgemeester en wethouders, de schoolleiding, het personeel en de ouders.

GMR

De bevoegdheden van de MR voor bovenschoolse zaken zijn overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Alle zes openbare basisscholen in de gemeente Zuidhorn vaardigen twee leden af voor de GMR. De GMR houdt zich bezig met overstijgende thema’s op het gebied van basisonderwijs en niet met eigen schoolgerelateerde kwesties. De GMR vergadert eens per 6 weken.

Contact gegevens MR

De leden van de MR zijn op verschillende manieren te bereiken:

 • U kunt een van ons aanspreken in school of op het schoolplein;
 • Via de gegevens zoals die in de schoolgids staan;
 • Schriftelijk via het adres van de school;
 • Via het email adres MR.Borgh@westerwijs.nl